Certyfikaty

Posiadamy certyfikat księgowy (świadectwo kwalifikacyjne) Ministra Finansów.

Świadectwo kwalifikacyjne uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a przede wszystkim potwierdza kwalifikacje w wykonywanym przez nas zawodzie księgowego.

Świadectwo kwalifikacyjne zostało wydane przed deregulacją uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, która spowodowała uchylenie art. 76b-g oraz 76i ustawy o rachunkowości, znosząc tym samym konieczność spełniania określonych wcześniej warunków.

Barbara Tyniec Świadectwo kwalifikacyjne nr 32616/02

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Stowarzyszenie Księgowych jest organizacją działającą od 1907 r. skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Swoim Członkom umożliwia pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Barbara Tyniec nr w rejestrze członków 19/004727 Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Janusz Bukowski nr w rejestrze członków 19/003557 Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Jesteśmy członkiem założycielem Krajowej Izby Biur Rachunkowych

Kancelaria Usług Księgowych Tyniec & Partnerzy jest jednym ze 115 biur założycielskich Krajowej Izby Biur Rachunkowych.

Systematycznie uczestniczymy w szkoleniach aktualizujących naszą wiedzę. Podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc w kursach zawodowych.

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych W Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.
Ukończony zdanym egzaminem zawodowym przed Komisją Egzaminacyjną w oddziale Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i uzyskaniem Certyfikatu Eksperta Usług Księgowych.

Kurs dla kandydatów na głównych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Ukończony zdanym egzaminem zawodowym przed Komisją Egzaminacyjną w oddziale Wielkopolskim w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i uzyskaniem Certyfikatu Głównego Księgowego

Kursy doskonalenia księgowych zorganizowane przez Wyższą Szkołę Finansów i Administracji w Gdańsku

Cykl szkoleń dla kandydatów do Sieci Doradców Lokalnych „Fimango” zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) Warszawa

Szkolenie „Aspekty finansowo-księgowe w projektach EFS realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Cykl szkoleniowy w ramach Projektu „Gnieźnieński Inkubator Ekonomii Społecznej” zakończony uzyskaniem Certyfikatu i uzyskaniem tytułu Specjalisty ds. ekonomii społecznej. Projekt zrealizowany przez Biuro Consultingowo – Handlowe Gwarancja

Cykl szkoleń w ramach projektu „Fimango 2016 – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności

„Pisanie projektów i wniosków o dofinansowanie”
„Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej”
‘Wybrane prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej”

Szkolenia:

„Podatek VAT i CIT w 2018/2019 r. – nowelizacja ustaw podatkowych, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo”,
„Podatek VAT w 2019/2020 r. – omówienie zasad split payment, kas rejestrujących oraz najnowszych zmian”
„Podatek VAT, CIT oraz PIT w 2020 r.”
zorganizowane przez lidera rynku szkoleń – Akademię MDDP Warszawa

Kurs Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zaświadczenie 29115/2020/E

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego organizowany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z dziedzin wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

Szkolenie w zakresie PROCEDURY I OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH spełniające wymogi art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zorganizowane przez Polski Instytut Podatków i Rachunkowości

Kurs „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zorganizowany przez Akademię PARP / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.   

Z dniem 10.02.2022 r. uzyskaliśmy wpis do Rejestru Działalności na Rzecz Spółek lub Trustów prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
RDST – 215 to numer, pod którym nasza Kancelaria Tyniec & Partnerzy widnieje w rejestrze.
Rozszerzyliśmy zakres świadczonych przez nas usług o:
– tworzenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej  nieposiadającej osobowości prawnej,
– pełnienie funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
– zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Back to top