Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W październiku 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Według nowych regulacji do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą spółki handlowe, z wyłączeniem jedynie spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych.

Cel ustawy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych (tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu…) oraz zaleceń Financial Action Task Force (FATF).

Wskazana ustawa obowiązuje od 13 lipca 2018 r. (dalej jako ustawa). Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W art. 2 ust. 1 ustawy określono katalog instytucji obowiązanych do stosowania jej przepisów. Z jednej strony objęte są nim duże instytucje, tak jak np. banki, krajowe instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne. Z drugiej jednak strony katalogiem tym objęci są także np.:

  • biegli rewidenci,  
  • przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Identyfikacja klienta i beneficjenta

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Środki te obejmują m.in. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości, a także identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu: weryfikacji jego tożsamości, ustalenia struktury własności i kontroli w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (zob. definicję w ramce).

Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach określonych w art. 35 ustawy, w tym m.in. w razie nawiązywania stosunków gospodarczych czy przeprowadzania transakcji okazjonalnej:

a) o równowartości 15.000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, lub

b) która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1.000 euro.

Nowy rejestr od października 2019 r.

Z dniem 13 października 2019 r. wejdą w życie przepisy rozdziału 6 ustawy (tj. art. 55-71) oraz art. 194-195 ustawy. Na podstawie art. 194 ustawy utworzony zostanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako CRBR). Będzie on systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek wymienionych w art. 58 ustawy. Wskazany artykuł stanowić będzie, że do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

Obowiązek zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych nie będzie spoczywał na spółkach partnerskich. Według uzasadnienia projektodawcy omawianej ustawy wyłączenie wobec nich wymogu dysponowania informacjami o beneficjentach rzeczywistych związane jest ze specyficznym przeznaczeniem spółki partnerskiej jako podmiotu utworzonego przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu, zasad uzyskania uprawnień pozwalających na wykonywanie wolnych zawodów w ramach tej spółki oraz zasad odpowiedzialności obowiązujących w niej.

czytaj więcej http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-2019-45,artykul,189070.html

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019,. autor Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

11 + osiem =

Back to top