Kiedy mikroprzedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku tworzenia PPK

Zatrudniasz poniżej 20 osób? Od 1 stycznia 2021 r. masz obowiązek utworzyć PPK

Mikroprzedsiębiorcy to już ostatnia grupa pracodawców, która musi wdrożyć PPK. Co ten obowiązek oznacza dla Ciebie w praktyce i czy można go uniknąć? Dowiesz się z naszego tekstu

Co powinieneś wiedzieć przed wprowadzeniem PPK w swoim zakładzie pracy?

Przed wprowadzeniem PPK jako pracodawca musisz dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie podpisana umowa o zarządzanie PPK. 
Decyzję w tym zakresie powinieneś podjąć w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Gdy nie uda się osiągnąć porozumienia w tej kwestii, na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy w zakresie zarządzania PPK, możesz podjąć decyzję o wyborze samodzielnie.
Instytucję wybierasz z listy https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html 

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?

Co do zasady, do PPK będą zapisywani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Każdy z nich będzie mógł jednak złożyć oświadczenie, że rezygnuje z dokonywania wpłat na PPK. Jeśli tego nie zrobi, zostanie zapisany tam automatycznie. Takie oświadczenie musi mieć formę pisemną. Podlega ono co 4 lata odnowieniu. Jeśli po upływie tego okresu oświadczenie to nie zostanie ponownie złożone, to pracodawca zapisuje taką osobę zatrudnioną do oszczędzania w ramach PPK w wybranej wcześniej instytucji finansowej. Pracownicy w wieku od 55-70 lat również będą mogli przystąpić do PPK – powinni wyrazić na to oddzielną zgodę.

Kary za niewprowadzenie PPK

Jeśli nie będziesz odprowadzał składek do PPK, będzie Ci groziła kara. Może ona wynieść od 1000 do nawet 1.000.000 zł. Działania pracodawców w tym zakresie będą kontrolowane za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy.

Co jeśli wszyscy pracownicy złożą oświadczenie o rezygnacji z PPK?

Złożenie przez wszystkich pracowników oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia Cię z obowiązku wprowadzenia PPK.

Twój pracownik może zatem w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak i przystąpić do PPK. Powinien mieć możliwość ponownego przystąpienia do PPK konieczne jest zatem, żeby pracodawca wprowadził PPK, czyli zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie maksymalnie 10 pracowników, oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
Jeśli wszyscy Twoi pracownicy zrezygnują z uczestnictwa w PPK, na Tobie jako pracodawcy nie będą ciążyć obowiązki związane z odprowadzaniem składek. Nie możesz jednak zapominać, że w dalszym ciągu będą ciążyć na Tobie pozostałe obowiązki wynikające z ustawy o PPK.

Przykład
Nawet, jeśli wszyscy Twoi pracownicy złożyli oświadczenie o rezygnacji z PPK, to nadal będziesz musiał poinformować nowych pracowników, którzy uczestniczyli w PPK u poprzedniego pracodawcy, o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową (tj. transfer środków z PPK poprzedniego pracodawcy do PPK u Ciebie jako nowego pracodawcy), chyba że pracownik sprzeciwi się tej wypłacie.

Formularz rezygnacji z PPK
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Podstawa prawna:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7 + 9 =

Back to top