Limity na 2020 r. dla podatników PIT i CIT

Przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podatników konieczność uwzględniania określonych kwot limitów

od wysokości których zależy np. rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy też termin opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Niektóre limity wyrażone są w euro i do ich przeliczenia na złote stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ustawowe limity na 2020 r. należy przeliczyć według średniego kursu NBP z 1 października 2019 r., który wyniósł 4,3734 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2019).

1. Status małego podatnika

Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro zaokrąglonej do 1.000 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Podobnie w przypadku podatników CIT małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na złote kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro zaokrąglonej do 1.000 zł.

Stąd w 2020 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość wskazanego przychodu nie przekroczy w 2019 r. kwoty 8.747.000 zł (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Podatnicy posiadający status małego podatnika będą mogli w 2020 r.:

 • wybrać opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne, stosownie do art. 44 ust. 3g-3i updof lub art. 25 ust. 1b-1e updop,
 • dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop,
 • stosować 9% podatek CIT na zasadach przewidzianych w art. 19 updop.

2. Jednorazowa amortyzacja

W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop, przysługuje:

 • małym podatnikom oraz
 • podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia).

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2020 r. będzie więc wynosił 219.000 zł (50.000 euro × 4,3734 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:

 • osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich oraz
 • przedsiębiorstw w spadku,

jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty określonej w przepisach o rachunkowości, tj. równowartość 2.000.000 euro. Tak wynika z art. 24a updof oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

Przedsiębiorstwo w spadku – w roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł przedsiębiorca – jest obowiązane uwzględniać we wskazanym limicie 2.000.000 euro przychody zmarłego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 14 updof, oraz przychody przedsiębiorstwa w spadku, w rozumieniu art. 7a ust. 4 updof, za poprzedni rok podatkowy. W kolejnych latach jest obowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli przychody przedsiębiorstwa w spadku, w rozumieniu art. 7a ust. 4 updof, za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro.

Z kolei spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku – w roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł wspólnik spółki cywilnej osób fizycznych – jest obowiązana uwzględniać we wskazanym limicie 2.000.000 euro przychody spółki cywilnej osób fizycznych oraz spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, w rozumieniu art. 7a ust. 4 oraz art. 14 updof. W kolejnych latach jest obowiązana prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli jej przychody, w rozumieniu art. 7a ust. 4 oraz art. 14 updof, wyniosły łącznie co najmniej równowartość 2.000.000 euro.

Natomiast obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczący osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich powstaje, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 updof, za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro.

Tak więc limit przychodów za 2019 r., z którego osiągnięciem wiąże się obowiązek zaprowadzenia w 2020 r. ksiąg rachunkowych przez wskazane podmioty wykonujące działalność gospodarczą, wynosi 8.746.800 zł (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro).

Księgi u prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej zasadniczo mogą ustalać dochód do opodatkowania według norm szacunkowych, chyba że prowadzą księgi podatkowe. Takiego wyboru nie mają podatnicy, którzy są zobowiązani prowadzić księgi rachunkowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Ci podatnicy ustalają przychód z działów specjalnych produkcji rolnej, na zasadach określonych w art. 14 updof, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Uwzględniając więc treść art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r. i ustalania na ich podstawie przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej będą mieli podatnicy, u których przychody (określone w ustawie o rachunkowości) osiągnięte w 2019 r. wyniosą w przeliczeniu na złote co najmniej 8.746.800 zł (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro).

4. Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dopuszczalność stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 updof, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli w 2020 r. opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2019 r. uzyskają przychody w wysokości nieprzekraczającej 1.093.350 zł (tj. 250.000 euro × 4,3734 zł/euro).

Limit w tej wysokości dotyczy:

 • przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika wyłącznie samodzielnie,
 • sumy przychodów uzyskanych przez wspólników spółki – jeżeli podatnik uzyskiwał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,
 • odrębnie – przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki – jeżeli podatnik jednocześnie prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki,
 • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika samodzielnie lub w formie spółki, który za część 2019 r. opłacał podatek w formie karty podatkowej i za część według skali podatkowej.

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku w limicie uwzględnia się również przychody z działalności gospodarczej uzyskane przez zmarłego przedsiębiorcę (art. 6 ust. 6a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu

Podatnicy uprawnieni do stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r. będą również mogli opłacać ten podatek za okresy kwartalne, pod warunkiem że otrzymane przez nich w 2019 r. przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą kwoty 109.335 zł, czyli równowartości 25.000 euro w przeliczeniu po kursie 4,3734 zł/euro.

W limicie tych przychodów uwzględnia się przychody zmarłego przedsiębiorcy albo przychody spółki, w której zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem (art. 21 ust. 1ba ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Źródło: Redakcja Przeglądu Podatku Dochodowego | 17.10.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

1 + 2 =

Back to top