Odwrotne obciążenie VAT dla podwykonawców robót budowlanych

Ważna informacja dla podwykonawców robót budowlanych

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT przewidziany dla usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT obowiązuje, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9;
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  • świadczona usługa jest wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT;
  • usługodawca świadczy tą usługę jako podwykonawca.

Rozpatrując konieczność zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (np. w przypadku usług montażu dostarczanych materiałów budowlanych) należy rozpocząć od określenia, czy przedmiotem świadczenia jest dostawa towarów, czy dostawa usług, ewentualnie czy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym. Przy określaniu rodzaju świadczenia należy wziąć pod uwagę spełnienie przesłanek wynikających z PKWiU oraz z wytycznych metodologicznych do tej klasyfikacji, ponieważ zakwalifikowanie konkretnej usługi do wskazanych w poz. 2-48 załącznika 14 ustawy o VAT usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT odbywa się na podstawie ww. klasyfikacji. Pismem z 21 kwietnia 2017 r., nr PT10.054.9.2017.TXZ.236E MF podkreśliło, że nie jest możliwe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do czynności, które będą stanowiły dostawę towarów.
Ważne! W przypadku sprzedaży towarów procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się przy sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT.

Wątpliwości przy określaniu statusu podwykonawcy

Spore wątpliwości powstają przy określaniu statusu podwykonawcy – skoro to ten status determinuje zasady opodatkowania usług budowlanych. Ponieważ ustawa o VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy usług budowlanych, teoretycznie należałoby pojęcie to rozumieć jako firmę lub osobę wykonującą pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Zgodnie z Internetowym słownikiem Języka Polskiego PWN – to będzie podmiot podporządkowany głównemu wykonawcy. Usługi budowlane wykonywane na zlecenie głównego wykonawcy czy jego bezpośrednich podwykonawców, powinny być zatem rozliczane zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia, gdyż są wykonywane przez podwykonawców.
W świetle obowiązujących przepisów wyłącznie faktura wystawiona przez głównego wykonawcę na rzecz inwestora powinna być rozliczona ze standardowymi zasadami, tzn. główny wykonawca powinien wykazać w niej podatek należny.

Podatnicy mają możliwość zabezpieczenia się w zakresie interpretacji dot. odwróconego opodatkowania usług budowlanych. MF udzieliło informacji, że na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl opublikowano „Objaśnienia podatkowe – stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych”. Ponadto, do udzielania indywidualnych informacji podatnikom powołana została KIS (Krajowa Informacja Skarbowa), która udziela ich w formie telefonicznej lub w postaci wydania interpretacji indywidualnej. MF podkreśliło, że objaśnienia podatkowe są objęte taką samą ochroną dla podatnika, jak interpretacje podatkowe i zastosowanie się do nich nie może szkodzić. W związku z powyższym MF uznało, że podatnicy mają możliwość pełnego zabezpieczenia się w zakresie interpretacji dot. odwróconego opodatkowania usług budowlanych, tak ze strony Krajowej Informacji Skarbowej, jak i ze strony GUS, jednakże skorzystanie z tych możliwości leży w gestii samych podatników.

Przykład oświadczenia

Do zastosowania odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych, podwykonawcom proponujemy aby uzyskali od usługobiorcy oświadczenie, którego wzór załączamy Oświadczenie nabywcy usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 × 1 =

Back to top