Opłaty za korzystanie ze środowiska – Oświadczenie o opłacie środowiskowej poniżej 100 zł

W terminie do 31 marca 2020 należy uregulować opłaty za korzystanie ze środowiska za:

✅ wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, przeładunek benzyn silnikowych, ogrzewanie oraz technologie powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza, takie jak np. malowanie, spawanie),

✅ wydanie uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 ze zm.),

✅ składowanie odpadów (obowiązki w zakresie opłat i sprawozdań obciążają obecnie zarządzającego składowiskiem).

Nie musisz płacić opłaty za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. 

Do 31 marca 2020 r. trzeba ponadto przedłożyć marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat.

Obowiązek sprawozdawczy nie ma zastosowania do przedsiębiorców, u których roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł (art. 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

W takim przypadku podmiot korzystający ze środowiska może złożyć marszałkowi województwa oświadczenie o opłacie środowiskowej poniżej 100 zł.

Przykład oświadczenia o opłacie środowiskowej poniżej 100 zł .

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że roczna wysokość naliczonej opłaty za . . . . . . . rok z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, nie przekracza 100 zł.

W związku z powyższym nie podlegam obowiązkowi przedkładania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz ponoszenia opłat.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

10 − trzy =

Back to top