Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy możesz skorzystać

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,
  2. nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. 
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Kto może skorzystać

Każdy prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miał przestój w następstwie COVID-19.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.  
Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

Ile możesz uzyskać

Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. 

Kto może uzyskać

Każdy kto wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło).

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługuje Ci, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Co musisz przygotować

Do wniosku RSP‐C musi zostać dołączona:

 • kopia umowy cywilnoprawnej. 
 • zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
 • jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Gdzie składasz dokumenty

Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek.

Pobierz wniosek RSP-D wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

Pobierz wniosek RSP‐Cwniosek o  świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

Uwaga!

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS 
 • za pośrednictwem poczty, 
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Informacje dodatkowe możesz uzyskać

W dni robocze (pn. – pt.) w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerami telefonu:

 • 22 290 87 02,
 • 22 290 87 03,

W dni robocze (pn. – pt) w godzinach 7:00 – 18:00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców).

Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dziesięć + jeden =

Back to top