„Mały ZUS plus” – w 2021 r. składki ZUS od dochodu

Przypomnijmy, że w 2020 r. doszło do istotnej zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Kto może opłacać niższe składki ZUS

Niższe składki ZUS może opłacać przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadził ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Kto nie skorzysta z tej ulgi

Z ulgi nie skorzysta przedsiębiorca, który:

  • w poprzednim roku (w 2020 r.) prowadził działalność gospodarczą krócej niż przez okres 60 dni;
  • rozliczał się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT;
  • podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);
  • spełnia warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
  • wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak długo można opłacać niższe składki ZUS

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, nie obejmuje składki zdrowotnej, którą cały czas trzeba płacić w pełnej wysokości.

Trzeba się zgłosić najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

Nie zgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej. Przedsiębiorca, który spóźni się ze złożeniem dokumentów w terminie, będzie mógł skorzystać z obniżonego ZUS-u dopiero od kolejnego roku.

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Według wzoru:
(roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym / liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności w poprzednim roku kalendarzowym) x 30

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności w poprzednim roku.

Nie uległo zmianie minimalne i maksymalne ograniczenie wysokości podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek:

  • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, i
  • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Więcej informacji na temat małego ZUS plus na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

16 − 3 =

Back to top