Składka zdrowotna zależna od wybranej formy opodatkowania

Polski Ład – kluczowe zmiany wysokości i zasad rozliczania składki zdrowotnej od 2022 roku

Uchylono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Uchylone zostały:

✅ art. 27b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1128 z późn. zm., dalej: PDOFiz),
✅ art. 13 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm., dalej: PDORycz)
✅ art. 31 ust. 1-4 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm., dalej: PDORycz)

zgodnie z którymi podatek dochodowy ulegał obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm., dalej: ŚOZŚP). Chodziło o składki opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika, jak również pobrane w roku podatkowym przez płatnika. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszało się podatek, nie mogła przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

To oznacza tylko jedno!
Nie będzie można już odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 procent podstawy jej wymiaru.

Składka zdrowotna przy podatku na zasadach ogólnych

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, opłacających podatek na zasadach określonych w art. 27 ustawy PDOFiz, tj. na zasadach ogólnych, pozostanie na poziomie 9% dochodu, ustalonego z uwzględnieniem tzw. „ulgi dla klasy średniej”, jednak nie mniej niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3.010,00 zł brutto, składka zdrowotna wyniesie 270,00 zł.

Składka zdrowotna przy podatku liniowym

Zgodnie z nowym art. 79a ustawy ŚOZŚP, składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy PDOFiz, tj. 19% stawką liniową, wynosić będzie 4,9 % podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3.010,00 zł brutto, składka zdrowotna wyniesie 270,00 zł.

Składka zdrowotna przy podatku zryczałtowanym

Zgodnie z nowym art. 81 ust. 2e ustawy ŚOZŚP, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, które stosują opodatkowanie na zasadach ustawy PDORycz będzie uzależniona od osiąganego poziomu przychodów.

Podatnicy rozliczający swoją działalność ryczałtem ewidencjonowanym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości:

✅ 307 zł – jeśli osiągają przychód roczny w wysokości do 60 tys. zł

✅ 511 zł – jeśli osiagają przychód roczny w wysokości 60 tys. zł – 300 tys. zł 

✅ 920 zł – jeśli osiagają przychód roczny w wysokości powyżej 300 tys. zł

Miesięczna podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie:

✅ 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę – dla przychodu rocznego w wysokości do 60 tys. zł

✅ 100% przeciętnego wynagrodzenia za pracę – dla przychodu rocznego w wysokości 60 – 300 tys. zł

✅ 180% przeciętnego wynagrodzenia za pracę – dla przychodu rocznego w wysokości powyżej 300 tys. zł

Składka zdrowotna przy karcie podatkowej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 23 ustawy PDORycz, tj. w formie karty podatkowej, wyniesie 9% najniższego wynagrodzenia. Tak jak wspomniano powyżej, zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3.010,00 zł brutto, składka zdrowotna wyniesie 270,00 zł.

Składka zdrowotna członków zarządu

Zgodnie z dodanym w art. 66 w ust. 1 pkt 35a ustawy ŚOZŚP obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Przychody otrzymywane z tytułu powołania do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania będą stanowiły postawę do obowiązkowej 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

trzy × 5 =

Back to top